Dokumenty vlády - 1998-08-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1998-08-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.531k předběžné informaci o průběhu vybraných případů privatizace majetku ve vlastnictví státu
     Usnesení č.532 + Po uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.533o změně usnesení vlády z 26. dubna 1995 č. 245, o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev
     Usnesení č.534 + 2Pk zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády
     Usnesení č.535k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích
     Usnesení č.536o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády
     Usnesení č.537k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení
     Usnesení č.538k návrhu na zřízení nových přechodů na turistických stezkách na státních hranicích s Polskou republikou a zřízení a změnám na hraničních přechodech s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo
     Usnesení č.539k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o letecké dopravě
     Usnesení č.540k uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Havla ve Spojených státech amerických ve dnech 15. až 19. září 1998
     Usnesení č.541o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.542 + Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.543k přípravě plánu práce vlády na zbytek roku 1998 a na rok 1999 a výhledu na léta 2000 až 2002
     Usnesení č.544o jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu