Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 543

k přípravě plánu práce vlády na zbytek roku 1998 a na rok 1999 a výhledu na léta 2000 až 2002

Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. m ě n í bod 7 záznamu z jednání schůze vlády z 22. července 1998 tak, že se

1. v názvu tohoto bodu vypouští text: “7.a) Pracovní verze plánu práce vlády České republiky na 2. pololetí 1998 a výhled na 1. pololetí 1999”,

2. vypouští část a) tohoto bodu záznamu s tím, že zůstává v platnosti úkol členům vlády využít přehledu materiálů předložených pro jednání vlády a vládou neprojednaných při zpracovávání návrhu plánu práce vlády na zbytek roku 1998 a na rok 1999;

II. u k l á d á členům vlády předložit do 10. září 1998

1. místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády

a) podklady pro sestavení návrhu plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 1998 a na rok 1999,

b) podklady pro sestavení návrhu výhledu legislativních prací vlády na léta 2000 až 2002,

2. vedoucímu Úřadu vlády podklady pro sestavení návrhu plánu práce vlády na zbytek roku 1998 a na rok 1999 (s výjimkou legislativních podkladů předkládaných podle bodu II/1a tohoto usnesení).


Provedou:

členové vlády,
vedoucí Úřadu vlády

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.