Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 542 + P

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v příloze tohoto usnesení a v části II předloženého materiálu za podmínek stanovených v tomto usnesení a v části II předloženého materiálu, a to pro

1. Českou zemědělskou univerzitu v Praze - Školní zemědělský podnik Lány a

2. Střední průmyslovou školu, Moravská Ostrava

s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení budou po odpočtu nákladů spojených s převodem vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení použity v souladu s předpisy o hospodaření s prostředky státního rozpočtu, dále s tím, že kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu 10 % z kupní ceny majetku převáděného podle tohoto usnesení před podpisem kupní smlouvy a kupní cena tohoto majetku bude kupujícím zaplacena nejpozději do 30ti dnů od podpisu kupní smlouvy, nejpozději však před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, a v případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny bude kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále s tím, že převod vlastnictví k pozemkům souvisejícím s objekty převáděnými podle tohoto usnesení bude realizován podle platných právních předpisů.


Provede:

ministr školství, mládeže
a tělovýchovy


Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 21. srpna 1998 č. 542


Majetek státu k převodu jehož vlastnictví uděluje vláda výjimku podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů1. Česká zemědělská univerzita v Praze - Školní zemědělský podnik Lány

a) Přímý prodej domu č.p. 238 (s příslušenstvím a venkovními úpravami) na parcele č. 350, zapsané na listu vlastnictví č. 88, dále parcely č. 350, zastavěná plocha o výměře 304 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 88 a parcely č. 153/11 o výměře 868 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 88 , vše v katastrálním území Lány, obec Lány, okres Rakovník, a to manželům Miroslavu Šiklovi, r.č. 621115/0924 a Editě Šiklové, r.č. 655401/0771, oba bytem Lány č.p. 238, za kupní cenu nejméně 317 940,- Kč,

b) přímý prodej domu č.p. 319 (s příslušenstvím, chlévky, dřevníkem a venkovními úpravami) na parcele č. 316, zapsané na listu vlastnictví č. 88, dále parcely č. 316, zastavěná plocha o výměře 382 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 88, vše v katastrálním území Lány, obec Lány, okres Rakovník, a to paní Daně Belušové, r.č. 675903/1037, bytem Lány č.p. 319, za kupní cenu nejméně 305 190,- Kč,

c) přímý prodej domu č.p. 318 (s příslušenstvím, chlévky, dřevníkem a venkovními úpravami) na parcele č. 315, zapsané na listu vlastnictví č. 88, dále parcely č. 315, zastavěná plocha o výměře 497 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 88, vše v katastrálním území Lány, obec Lány, okres Rakovník, a to manželům Jindřichu Havlíčkovi, r.č. 570715/1021 a Anně Havlíčkové, r.č. 575426/0611, oba bytem Lány č.p. 318, za kupní cenu nejméně 391 830,- Kč,

2. Střední průmyslová škola, Kratochvílova č. 7, Moravská Ostrava

Přímý prodej rodinného domu č.p. 362 (s venkovními úpravami) na parcele č. 1546/15, zapsané na listu vlastnictví č. 151, dále parcely č. 1546/15, zastavěná plocha o výměře 178 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 151, vše v katastrálním území Hošťálkovice, obec Hošťálkovice, okres Ostrava, a to manželům Jaromíru Kaniokovi, r.č. 570528/1659 a Marii Kaniokové, r.č. 575828/0583, oba bytem Včelínek č.p. 362, Ostrava Hošťálkovice, za kupní cenu 1 916 812,- Kč.