Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 539

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Italské republiky o letecké dopravě


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o letecké dopravě podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen “Dohoda”);

II. z m o c ň u j e pana doc. Ing. Karla S e l l n e r a , CSc., náměstka mi-nistra dopravy a spojů, a jako alternáta pana Ing. Oldřicha G o r g o l a , ředitele odboru civilního letectví Ministerstva dopravy a spojů

1. k podpisu Dohody,

2. po dohodě s druhou smluvní stranou k provedení případných dílčích změn textu Dohody před jejím podpisem, jimiž se podstatně nezmění rozsah nebo povaha závazků z ní vyplývajících;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí oznámit na návrh ministra dopravy a spojů schválení Dohody druhé smluvní straně,

2. ministru dopravy a spojů ve spolupráci s ministry zahraničních věcí, financí, vnitra, práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečili podle přepravních potřeb její provádění.


Provedou:

ministři zahraničních věcí,
dopravy a spojů, financí,
vnitra, práce a sociálních
věcí, průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.