Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 531

k předběžné informaci o průběhu vybraných případů privatizace majetku ve vlastnictví státu

Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í předběžnou informaci o průběhu vybraných případů privatizace majetku ve vlastnictví státu obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. ministru bez portfeje zpracovat a vládě do 30. září 1998 předložit návrh metodického postupu a rozsahu zveřejňování informací v případech privatizace majetku ve vlastnictví státu,

2. členům vlády předložit do 22. září 1998 místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministru bez portfeje další podněty ke zpracování zprávy o průběhu vybraných případů privatizace majetku státu podle bodu II/3a tohoto usnesení,

3. místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministru bez portfeje zpracovat a vládě do 30. září 1998 předložit

a) zprávu o průběhu vybraných případů privatizace podle podnětů členů vlády podle bodu II/2 tohoto usnesení,

b) návrh seznamu privatizačních rozhodnutí, které vláda předloží Nejvyššímu kontrolnímu úřadu jako svůj podnět k jejich zařazení do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.


Provedou:

členové vlády

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.