Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 535

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích podle návrhu obsaženého v příloze III předloženého materiálu (dále jen “Smlouva”),

2. s tím, že jí Smlouva nebude po podpisu znovu předložena;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. přenesl na vládu pravomoc ke sjednání Smlouvy,

2. ratifikoval Smlouvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

III. z m o c ň u j e

1. ministra vnitra a jako alternáta mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Rakouské republice pana Pavla Jajtnera, aby po přenesení pravomoci podle bodu II/1 tohoto usnesení podepsal Smlouvu s výhradou ratifikace,

2. ministra vnitra, aby po dohodě s druhou stranou provedl případné úpravy textu Smlouvy před jejím podpisem, jimiž se podstatně nezmění rozsah nebo povaha závazků z ní vyplývajících;

IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby Smlouvu předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;


V. u k l á d á

1. ministru vnitra, aby odůvodnil sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky;

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra vnitra

a) oznámil druhé smluvní straně, že byly splněny příslušné vnitrostátní podmínky pro vstup Smlouvy v platnost,

b) sdělil druhé smluvní straně diplomatickou cestou informace uvedené v článku 3 odst. 2 Smlouvy,

3. ministru vnitra, ministryni zdravotnictví, ministrům dopravy a spojů, financí, obrany a životního prostředí, aby po vstupu Smlouvy v platnost zajistili její provádění.Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministryně zdravotnictví,
ministři vnitra, dopravy a
spojů, financí, obrany,
životního prostředí
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.