Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 533

o změně usnesení vlády z 26. dubna 1995 č. 245, o závěrech vlády
k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů
k pozemkům státu zastavěným obytnými domy
ve vlastnictví bytových družstev


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 26. dubna 1995 č. 245, o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev, tak, že se bod 2 tohoto usnesení, text za středníkem, nahrazuje slovy “cena pozemku bude stanovena podle § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) nebo podle § 23 vyhlášky Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), podle toho, která cena bude nižší.”.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
přednostové okresních úřadů
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.