Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 541

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. z r u š u j e usnesení vlády z 12. března 1997 č. 154, o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů;

II. u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v části III/1 předloženého materiálu za podmínek stanovených v části III předloženého materiálu, a to pro
rozpočtovou organizaci Botanický ústav Akademie věd České republiky

s tím, že převod vlastnictví k pozemkům souvisejícím s objekty převáděnými podle tohoto usnesení bude realizován podle platných právních předpisů;

III. p o ž a d u j e , aby ve směnné smlouvě realizované podle části III/1 a III/3 předloženého materiálu bylo výslovně uvedeno, že nemovitý majetek, jehož vlastnictví je převáděno, je kulturní památkou.


Provede:

předseda Akademie věd
České republikyPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.