Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 534 + 2P

k zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. o d v o l á v á ke dni 21. srpna 1998

1. z funkce místopředsedy Legislativní rady vlády pana JUDr. Cyrila S v o b o d u ,

2. z funkce člena Legislativní rady vlády

a) pana JUDr. Jana B á r t u , CSc.,

b) pana doc. JUDr. Miroslava B ě l i n u , CSc.,

c) pana JUDr. Milana H o l u b a , CSc.,

d) paní JUDr. Elišku J e d l i č k o v o u ,

e) pana JUDr. Milana K a m l a c h a ,

f) pana JUDr. Antonína K o t t n a u e r a ,

g) pana JUDr. Jana M a r e č k a ,

h) pana JUDr. Martina M i k y s k u ,

i) pana prof. JUDr. Václava P a v l í č k a , CSc.,

j) pana JUDr. Zdeňka P ř i b y l a , CSc.,

k) pana JUDr. Jana R y b u , CSc.,
l) pana JUDr. Zdeňka S o v á k a ,

m) pana JUDr. Jiřího Š e m b e r u , CSc.,

n) pana JUDr. Václava Š l a u f a ,

o) pana JUDr. Miloslava Š o l í n a ,

p) pana JUDr. Jana T o m a n a ,

q) paní doc. JUDr. Olgu V i d l á k o v o u, CSc.,

r) pana JUDr. Vladimíra V o p á l k u , CSc., a

s) pana JUDr. Pavla Z á ř e c k é h o , CSc.;

II. j m e n u j e s účinností od 22. srpna 1998

1. prvním místopředsedou a členem Legislativní rady vlády pana JUDr. Otakara M o t e j l a , ministra spravedlnosti,

2. místopředsedou a členem Legislativní rady vlády pana doc. JUDr. Vladimíra M i k u l e , Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

3. sekretářem a členem Legislativní rady vlády pana JUDr. Jaroslava O e h m a , Úřad vlády České republiky,

4. členem Legislativní rady vlády

a) pana doc. JUDr. Miroslava B ě l i n u , CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

b) pana doc. JUDr. Jana F i l i p a , CSc., Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno,

c) paní doc. JUDr. Evu K r u ž í k o v o u , CSc., Ústav pro ekopolitiku, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

d) pana JUDr. Petra L i š k u , akciová společnost Česká spořitelna, a. s., Praha,

e) pana JUDr. Michala M a z a n c e , Vrchní soud, Praha,

f) pana JUDr. Svatomíra M l č o c h a , advokáta z Českých Budějovic,
g) pana JUDr. Jiřího N y k o d ý m a , advokáta v Praze,

h) pana JUDr. Jiřího P á c a l a , Nejvyšší soud, Brno,

i) pana prof. JUDr. Václava P a v l í č k a , CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

j) paní prof. JUDr. Irenu P e l i k á n o v o u , CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

k) pana JUDr. Jana R ů ž k a , advokáta v Lounech,

l) pana JUDr. Jana R y b u , CSc., Vrchní soud, Praha,

m) pana JUDr. Jiřího S p á č i l a , CSc., Nejvyšší soud, Brno,

n) pana JUDr. Aleše Š r á m k a , CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

o) pana prof. JUDr. Jiřího Š v e s t k u , DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

p) pana JUDr. Jana T o m a n a , Vrchní státní zastupitelství, Praha,

q) paní JUDr. Miladu T o m k o v o u , Ministerstvo práce a sociálních věcí,

r) pana doc. JUDr. Vladimíra V o p á l k u , CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

s) paní Elišku W a g n e r o v o u , Dr., předsedkyni Nejvyššího soudu, Brno,

t) pana JUDr. Pavla Z á ř e c k é h o , CSc., Ministerstvo spravedlnosti,

u) pana Ing. JUDr. Jiřího Z e m á n k a , CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, a

v) paní Ing. Irmu Z l a t o h l á v k o v o u , Ministerstvo financí;III. s o u h l a s í , aby členům Legislativní rady vlády a členům pracovních komisí této rady byla, v souladu s právními předpisy, na základě rozhodnutí místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády poskytována za výkon jejich funkce odměna, a to do celkové výše finančních prostředků rozpočtovaných na tento účel ve státním rozpočtu v rozpočtové kapitole Úřadu vlády na příslušný kalendářní rok;

IV. z r u š u j e usnesení vlády České republiky z 5. prosince 1969 č. 255, o zřízení Legislativní rady vlády České socialistické republiky, ve znění usnesení vlády z 12. února 1992 č. 103;

V. s c h v a l u j e

1. Statut Legislativní rady vlády obsažený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. Jednací řád Legislativní rady vlády obsažený v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI. m ě n í usnesení vlády z 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, tak, že se vypouští

1. Čl. 1 odst. 3, písm. b),

2. Čl. 2 odst. 3, druhá věta,

3. Čl. 7 odst. 2, třetí věta a

4. Část šestá.
Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
vedoucí Úřadu vlády
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

P ř í l o h a č. 1

k usnesení vlády
ze dne 21. srpna 1998 č. 534

Statut
Legislativní rady vládyČlánek 1
Postavení Legislativní rady vlády


1. Legislativní rada vlády (dále jen “Legislativní rada”) je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti.

2. Legislativní rada vykonává svoji působnost prostřednictvím

a) zasedání Legislativní rady,

b) předsedy Legislativní rady,

c) pracovních komisí Legislativní rady,

d) sekretáře a sekretariátu Legislativní rady.

3. Legislativní rada při výkonu své působnosti sleduje zejména, aby navrhované právní předpisy nebyly v rozporu

a) s ústavními principy České republiky,

b) s mezinárodními smlouvami a s normami Evropských společenství, kterými je Česká republika vázána,

c) s jinými součástmi právního řádu,

d) se závaznými pravidly legislativního procesu.


Článek 2
Působnost Legislativní rady

Legislativní rada

a) zaujímá stanoviska k věcným záměrům zákonů, návrhům zákonů a návrhům nařízení vlády,b) zaujímá stanoviska v dalších případech stanovených vládou,

c) vyjadřuje se k návrhům plánu legislativních prací vlády a k návrhům na jejich změny,

d) zřizuje své pracovní komise a jmenuje a odvolává jejich předsedy, tajemníky a členy, a to způsobem stanoveným ve svém jednacím řádu,

e) projednává návrh legislativních pravidel vlády a návrhy na jejich změny.

Článek 3
Složení Legislativní rady


1. Legislativní rada má nejvýše 26 členů a skládá se z předsedy, místopředsedů, sekretáře a dalších členů.

2. Předsedu Legislativní rady jmenuje a odvolává vláda.

3. Místopředsedy, sekretáře a další členy Legislativní rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Legislativní rady.

4. Členství v Legislativní radě je nezastupitelné s výjimkou členů vlády, které mohou zastupovat jejich náměstci.

5. Legislativní rada jedná na svých zasedáních.

Článek 4
Předseda Legislativní rady


1. Předseda Legislativní rady odpovídá vládě za činnost Legislativní rady.

2. Zasedání Legislativní rady řídí její předseda. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje při řízení zasedání Legislativní rady její místopředseda.

3. Předseda Legislativní rady předkládá vládě stanoviska a vyjádření Legislativní rady v rozsahu její působnosti.

4. Předseda Legislativní rady může v případech, kdy předkladatelem návrhu zákona není vláda, předložit vládě stanovisko předsedy Legislativní rady po projednání s vybranými členy Legislativní rady, popřípadě experty, působícími v příslušném odvětví práva.
5. Předseda Legislativní rady může vyjímečně postupovat způsobem uvedeným v odstavci 4 tohoto článku i v případech jiných návrhů, jde-li o úpravu zvlášť naléhavou nebo jednoduchou.

Článek 5
Pracovní komise Legislativní rady


Pracovní komise Legislativní rady (dále jen “pracovní komise”) zaujímají stanoviska

a) k věcným záměrům zákonů, návrhům zákonů a návrhům nařízení vlády, které jim byly přiděleny k projednání sekretářem Legislativní rady,

b) k návrhům vyhlášek, vypracovaných ústředními orgány státní správy v rámci jejich zákonného zmocnění,

c) v dalších případech stanovených předsedou Legislativní rady.

Článek 6
Sekretariát Legislativní rady


1. Sekretariát Legislativní rady řídí sekretář Legislativní rady, který je podřízen předsedovi Legislativní rady.

2. Sekretariát zabezpečuje činnost Legislativní rady a jejích pracovních komisí po stránce organizační, administrativní a technické.

Článek 7
Náklady činnosti Legislativní rady a jejích pracovních komisí


1. Úřad vlády (dále jen “Úřad”) materiálně zabezpečuje činnost Legislativní rady a jejích pracovních komisí ve svých zařízeních.

2. Členům Legislativní rady a jejích pracovních komisí hradí Úřad prokazatelné cestovní náklady v souladu s platnými právními předpisy.

3. Členům Legislativní rady a jejích pracovních komisí poskytuje Úřad odměnu za výkon funkce ve výši stanovené předsedou Legislativní rady.
Článek 8
Jednací řád Legislativní rady


1. Jednací řád Legislativní rady upravuje způsob jednání Legislativní rady na jejích zasedáních a pracovních komisí na jejich schůzích.

2. Jednací řád Legislativní rady a jeho změny schvaluje vláda.

Článek 9
Závěrečné ustanovení


Tento statut nabývá účinnosti dne 22. srpna 1998.

P ř í l o h a č. 2

k usnesení vlády
ze dne 21. srpna 1998 č. 534JEDNACÍ ŘÁD
Legislativní rady vládyČlánek 1
Zasedání Legislativní rady vlády


1. Zasedání Legislativní rady vlády (dále jen “Legislativní rada”) se konají podle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny. Místo, čas a pořad jednání jednotlivých zasedání stanoví předseda Legislativní rady, který také určí, kdo bude na zasedání Legislativní rady přizván. Pozvánku na zasedání Legislativní rady podepisuje sekretář Legislativní rady. K pozvánce se připojí návrhy právních předpisů, které budou projednávány a návrh stanoviska Legislativní rady.

2. Legislativní rada jedná na základě písemných materiálů, které jí předkládají

a) předseda nebo jiný člen Legislativní rady,

b) členové vlády nebo vedoucí jiných ústředních orgánů,

c) jiné orgány podle rozhodnutí předsedy Legislativní rady,

d) pracovní komise Legislativní rady,

e) sekretář Legislativní rady.

3. Předseda Legislativní rady, popřípadě její místopředseda, může pověřit člena Legislativní rady přípravou ústní zpravodajské zprávy k určitému bodu programu jednání a jejímu přednesení na zasedání Legislativní rady.

4. Na zasedání jsou zváni

a) členové Legislativní rady,


b) předkladatel - člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy - který předložil vládě k projednání věcný záměr zákona, návrh zákona nebo návrh nařízení vlády; předkladatel může být zastoupen svým náměstkem nebo jiným určeným zástupcem; předkladatel obhajuje na zasedání předložený návrh,

c) předseda pracovní komise Legislativní rady (dále jen “pracovní komise”), která návrh předkladatele projednala a vypracovala k němu stanovisko; jestliže návrh projednalo více pracovních komisí, jsou pozváni předsedové všech těchto pracovních komisí; předseda obhajuje stanovisko pracovní komise; předsedu pracovní komise může zastoupit jím pověřený člen pracovní komise,

d) zástupce Kanceláře prezidenta republiky, ředitelé legislativních odborů Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky,

e) ředitel odboru vládní legislativy Úřadu vlády (dále jen “odbor vládní legislativy”) a pracovník odboru, který se zúčastnil zpracování návrhu stanoviska Legislativní rady,

f) další osoby podle rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády (například odborní pracovníci předkladatele projednávaného návrhu, zástupci příslušných odborových orgánů a příslušných organizací zaměstnavatelů, experti).

5. Legislativní rada je způsobilá jednat a přijímat závěry - stanovisko Legislativní rady - je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

6. Vzhledem ke koordinačnímu a poradnímu charakteru Legislativní rady je její jednání vedeno k vyjasnění a sjednocení názorů na základě odborné argumentace. Není-li dosaženo jednoty názorů, nepřijímá se závěrečné stanovisko hlasováním. Ve stanovisku Legislativní rady se uvede většinový názor jako doporučení k rozhodnutí vládě. Ve stanovisku se uvedou též i závažné odlišné názory.

7. Ze zasedání Legislativní rady se pořizuje zvukový záznam. O zasedání Legislativní rady se pořizuje stručný zápis, v němž se zaznamenají stanoviska a doporučení, jakož i zásadní závěry z jednání. Zápis podepisuje předseda Legislativní rady.

8. Ve stanovisku Legislativní rady, předkládanému vládě k věcnému záměru zákona, návrhu zákona nebo návrhu nařízení vlády, doporučí Legislativní rada vládě

a) schválit návrh v předloženém znění,

b) schválit návrh ve znění úprav navržených ve stanovisku,

c) neschválit návrh a vrátit ho předkladateli buď k dopracování z důvodů uvedených ve stanovisku nebo s tím, že předložený návrh právní úpravy není nutný.

9. Konečné znění stanoviska Legislativní rady pro jednání schůze vlády zpracovává na základě závěrů Legislativní rady odbor vládní legislativy.10. Stanovisko Legislativní rady podepisuje předseda popřípadě místopředseda Legislativní rady.

11. Ustanovení Článku 1 odst. 8 až 10 tohoto jednacího řádu se použije obdobně i u stanoviska předsedy Legislativní rady.

12. Stanovisko Legislativní rady nebo stanovisko předsedy Legislativní rady zaujaté k věcnému záměru zákona, návrhu zákona nebo k návrhu nařízení vlády, které bylo předloženo vládě, je v rozsahu schváleném vládou součástí závěrů z jednání schůze vlády.

Článek 2
Schůze pracovní komise Legislativní rady


1. Schůze členů pracovní komise Legislativní rady (dále jen “pracovní komise”) se svolává pozvánkou, kterou podepisuje sekretář Legislativní rady. K pozvánce se připojí návrhy právních předpisů, které budou projednávány.

2. Na schůze pracovních komisí jsou vždy zváni předkladatelé projednávaných návrhů. Schůze pracovní komise se za předkladatele zúčastňuje náměstek ministra nebo vedoucího ústředního orgánu státní správy (nebo jiný, jím určený zástupce) popřípadě jím pověřený a o návrhu informovaný vedoucí pracovník předkladatele.

3. Pozvánky na schůze pracovních komisí se zasílají též místopředsedům Legislativní rady a řediteli odboru vládní legislativy k zajištění účasti příslušného pracovníka tohoto odboru na schůzi pracovní komise.

4. Pro jednání pracovních komisí platí ustanovení Článku 1 odst. 4 a 5 tohoto jednacího řádu přiměřeně.

5. Zápis ze schůze a stanovisko pracovní komise doručí komise sekretariátu Legislativní rady. Sekretariát Legislativní rady zašle stanovisko pracovní komise předkladateli návrhu.

6. Pracovní komise může na žádost sekretáře Legislativní rady projednat předložený návrh ve zkráceném řízení. V takovém případě je pracovní komise způsobilá jednat a přijímat stanovisko při účasti nejméně tří členů pracovní komise.

7. Pro jednání pracovních komisí stanoví termíny a místo jejich schůzí sekretář Legislativní rady. Rozpis termínů a místa konání schůzí pracovních komisí se zasílá členům pracovních komisí a členům Legislativní rady, kteří mají právo zúčastnit se schůze kterékoliv pracovní komise.Článek 3
Zřizování pracovních komisí


1. Návrhy na zřízení pracovních komisí předkládá předsedovi Legislativní rady sekretář Legislativní rady. Předseda Legislativní rady předloží návrh zasedání Legislativní rady.

2. Stejný postup platí pro předkládání návrhů na jmenování a odvolávání předsedů, tajemníků a členů pracovních komisí.

Článek 4
Závěrečné ustanovení


Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 22. srpna 1998.