Dokumenty vlády - 1998-03-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1998-03-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.185k průběžné zprávě o analýze příčin vzniku povodní a fungování systému řízení protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování
     Usnesení č.186k návrhu věcného záměru zákona, kterým se novelizuje zákon České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
     Usnesení č.187o schválení územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
     Usnesení č.188o Legislativních pravidlech vlády
     Usnesení č.189o Harmonogramu transformačních kroků privatizace
     Usnesení č.190k informaci o dalším postupu privatizace regionálních elektroenergetických a plynárenských distribučních akciových společností
     Usnesení č.191k Informaci o přijatých a navrhovaných opatřeních ke snižování veřejného dluhu obcí
     Usnesení č.192 + Pke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin
     Usnesení č.193ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou
     Usnesení č.194o plánu zahraniční rozvojové pomoci na rok 1998
     Usnesení č.195k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.196o rozhodnutí o privatizaci 36,73 % akcií akciové společnosti Spolana Neratovice
     Usnesení č.197k požadavkům církevních právnických osob na bezúplatný převod vlastnictví vymezeného nemovitého majetku státu ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených těmto subjektům
     Usnesení č.198o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného nemovitého majetku státu na církevní právnické osoby ke zmírnění některých majetkových křivd
     Usnesení č.199 + Po uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.200k pozičnímu dokumentu pro oblast Kapitálový trh, oblast Pojišťovnictví, oblast Penzijní fondy a pro oblast Boj proti praní špinavých peněz
     Usnesení č.201k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech