Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 190

k informaci o dalším postupu privatizace regionálních elektroenergetických a
plynárenských distribučních akciových společností


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o dalším postupu privatizace regionálních elektroenergetických a plynárenských distribučních akciových společností obsaženou v předloženém materiálu s tím, že základní body této informace budou součástí Harmonogramu transformačních kroků privatizace zpracovávaného podle usnesení vlády z 18. března 1998 č. 189, o Harmonogramu transformačních kroků privatizace;

II. s o u h l a s í s tím, aby ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí a představiteli Fondu národního majetku České republiky provedl výběr poradců pro další postup privatizace akciových společností uvedených v bodě I tohoto usnesení.


Provedou:

ministři průmyslu a obchodu,
financí
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.