Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 191

k Informaci o přijatých a navrhovaných opatřeních
ke snižování veřejného dluhu obcíVazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e Informaci o přijatých a navrhovaných opatřeních ke snižování veřejného dluhu obcí obsaženou v části III a IV předloženého materiálu (dále jen “Informace”);

II. u k l á d á ministru financí vypracovat konečné znění Informace;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Informaci podle bodu II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Provedou:

předseda vlády,
ministr financíPředseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.