Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 194

o plánu zahraniční rozvojové pomoci na rok 1998

Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení plánů zahraniční rozvojové pomoci na rok 1996 a 1997 uvedené v části IV předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e

1. plán zahraniční rozvojové pomoci na rok 1998 uvedený v části III předloženého materiálu,

2. použití finančních prostředků ve výši 326 mil. Kč ze státního rozpočtu na zahraniční rozvojovou pomoc v roce 1998,

3. použití finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč ze státního rozpočtu na rok 1998 na humanitární pomoc, která bude čerpána na operativně určované účely podle naléhavosti potřeb a v souladu se Zásadami pro poskytování zahraniční pomoci (usnesení vlády z 15. března 1995 č. 153, k Zásadám pro poskytování zahraniční pomoci, ve znění usnesení vlády z 19. června 1996 č. 342) s možností jejich zálohového předčerpání z disponibilních prostředků Ministerstva zahraničních věcí;

III. p o v ě ř u j e místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí schvalovat přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými projekty zahraniční rozvojové pomoci;

IV. u k l á d á

1. ministru financí převést v souladu s body II/2,3 tohoto usnesení příslušné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa do jednotlivých rozpočtových kapitol,

2. místopředsedům vlády a ministrům zahraničních věcí a zemědělství, ministrům životního prostředí, dopravy a spojů, financí, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, vnitra a ministryni zdravotnictví zajistit realizaci plánu zahraniční rozvojové pomoci na rok 1998 podle bodu II/1 tohoto usnesení.Provedou:

místopředsedové vlády a ministři
zahraničních věcí a zemědělství,
ministryně zdravotnictví,
ministři životního prostředí,
dopravy a spojů, financí, práce
a sociálních věcí, školství, mládeže
a tělovýchovy, průmyslu a obchodu,
vnitra
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.