Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 192 + P

ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů
motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných
příznivci extremistických skupin


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin obsaženou v předloženém materiálu (dále jen “Zpráva”);

II. s c h v a l u j e opatření ke zvýšení efektivnosti postihu a prevence trestných činů a přestupků vyplývajících ze zastávání, propagace a šíření extremistických ideologií a postojů a aktivit extremistických uskupení na území České republiky a trestných činů s rasistickým podtextem, obsažená v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. ministrům vnitra, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a so- ciálních věcí, ministryni spravedlnosti, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, řediteli Bezpečnostní informační služby zajistit plnění opatření uvedených v bodě II tohoto usnesení,

2. ministru vnitra ve spolupráci s ministryní spravedlnosti předkládat vládě vždy do 30. června každého kalendářního roku Zprávu o postupu státních orgánů při postihu trestné činnosti motivované rasismem a xenofobií nebo páchané příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně zpracovat a vládě předložit analýzu ekonomických dopadů vyplývajících z realizace opatření uvedeného v bodě 12 opatření uvedených v bodě II tohoto usnesení,

4. ministru vnitra vypracovat konečné znění Zprávy;

IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Zprávu podle bodu III/4 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Provedou:

předseda vlády,
ministři vnitra, kultury,
školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí,
ministryně spravedlnosti,
místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí,
ředitel Bezpečnostní informační
služby

Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 19. března 1998 č. 192


O P A T Ř E N Í
ke zvýšení efektivnosti postihu a prevence trestných činů a přestupků vyplývajících ze zastávání, propagace a šíření extremistických ideologií a postojů a aktivit extremistických uskupení na území České republiky a trestných činů s rasistickým podtextem


1. Předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku Zprávu o dodržování lidských práv v České republice, poprvé do 31. března 1999 za rok 1998

Provede: ministr bez portfeje (předseda Rady pro národnosti vlády České republiky)

2. Průběžně sledovat vyřizování trestních věcí s extremistickým podtextem soudy z hlediska rychlosti a plynulosti trestního řízení a pokud bude v rámci prověrky zjištěno závažnější pochybení v rozhodování soudů, posoudit návrh na využití práva podat mimořádný opravný prostředek - stížnost pro porušení zákona.

Provede: ministryně spravedlnosti

3. Do 30. června 1998 v rámci návrhu novely zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zpracovat návrh na zavedení celostátního rejstříku přestupků.

Provede: ministr vnitra

4. Do 30. června 1998 zařadit problematiku extremismu do učebních osnov policejních škol všech stupňů tak, aby frekventanti přicházeli do praxe vybaveni dostatečnými teoretickými znalostmi; vzdělávání a výchovu policistů směrovat k odolnosti vůči rasistickým, národnostním a jiným xenofobním předsudkům a postojům.

Provede: ministr vnitra5. V rámci jednání na mezinárodní úrovni zajišťovat dostatečnou informovanost zahraničních partnerů o opatřeních přijímaných vládou, Ministerstvem vnitra a Policií České republiky k postihu rasově, národnostně či jinak extremisticky motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat veškeré projevy rasové diskriminace ve společnosti.

Provedou: místopředseda vlády a mi- nistr zahraničních věcí,
ministr vnitra

6. Nejpozději od 30. června 1998 zabezpečit průběžné sledování extremisticky laděných příspěvků, které jsou zveřejňovány v registrovaných (povolených) tiskovinách a vypracovat mechanismy pro vyhodnocování, zda zveřejněním takových příspěvků nebyla naplněna skutková podstata trestného činu.

Provedou: ministr vnitra ve spolupráci
s ministrem kultury

7. Průběžně spolupracovat s nevládními organizacemi sledujícími situaci v oblasti lidských práv, rasové diskriminace, trestné činnosti s rasovým, národnostním či jiným extremistickým podtextem a do 30. září 1998 vymezit základní kritéria této spolupráce.

Provede: ministr bez portfeje (před- seda Rady pro národnosti vlády České republiky a Meziresortní komise pro
záležitosti romské komunity)
ve spolupráci s ministrem vnitra

8. Průběžně sledovat situaci a trendy vývoje extremismu ve světě se zvýšeným důrazem na státy sousedící s Českou republikou.

Provedou: ministr vnitra ve spolu- práci s ředitelem Bez- pečnostní informační služ- by9. Průběžně vytvářet aktualizovaný přehled jednotlivých extremistických uskupení působících na území České republiky, včetně odhadu počtu jejich členů a příznivců a sledovat provázanost české extremistické scény se zahraničními subjekty.

Provede: ředitel Bezpečnostní infor- mační služby


10. Určit do 31. března 1998 resortní pracoviště, které se bude systematicky v rámci působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zabývat problematikou prevence rasismu a jiné intolerance (národnostní, náboženské, třídní apod.).

Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

11. Provést do 31. prosince 1998 analýzu tolerance a intolerance u žáků základních a středních škol (včetně škol učňovských) k rasově a etnicky odlišné společnosti a na základě této analýzy strukturovaně novelizovat pro konkrétní typy škol vnitroresortní předpis zabývající se působením škol a školských zařízení proti projevům rasismu, netolerance a xenofobie.

Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

12. Vyhlásit v rámci programů podpory a ochrany dětí a mládeže program Tolerance, jehož cílem bude podpora aktivit vedoucích k integraci rizikové mládeže; průběžně podporovat aktivity občanských sdružení dětí a mládeže, občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží, církví a církevních organizací v prevenci proti rasismu a xenofobii.

Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

13. Zajišťovat systematické vzdělávání pedagogů všech stupňů škol (základní, střední, střední odborná učiliště) v oblasti multikulturní výchovy.

Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

14. Zajišťovat speciální výcvikové kursy pro pedagogy orientované na prevenci k předcházení konfliktům.

Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy15. Do 30. června 1998 zajistit vypracování informativního materiálu o radikálních hnutích mládeže, sektách a nebezpečí extremistických tendencí,a to zejména pro potřeby výchovných a vzdělávacích institucí.

Provedou: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci
s ministry vnitra a kultury

16. Pokračovat ve vyhlašování konkursů na projekty k realizaci rozvoje a uchování kultury národnostních menšin a do programového zaměření kulturních konkursů zařadit též tématiku extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.

Provedou: ministr kultury ve spolu- práci s ministrem bez portfeje (předsedou Rady pro národnosti vlády České republiky)

17. Do 30. dubna 1998 zařadit do koncepce resortního vzdělávání sociálních kurátorů, kurátorů pro mládež a sociálních asistentů problematiku extremismu, rasové nesnášenlivosti a specifika romského etnika a zajistit, aby jejich činnost byla orientována na výchovu k toleranci.

Provede: ministr práce a sociálních věcí