Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 193

ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou

Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

s o u h l a s í z důvodů uvedených v předložené zprávě a podle závěrů z jednání schůze vlády


1. se změnou termínů pro předložení materiálů

a) ministrem financí

aa) Návrh novely zákona České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Původní termín: 31. 8. 1997
Prodloužený termín: 31. 12. 1997
Nový konečný termín: 30. 9. 1998,

ab) Návrh věcného záměru nového zákona o daních z příjmů

Původní termín: 30. 11. 1997
Nový kontrolní termín: 30. 4. 1998,

ac) Návrh věcného záměru zákona o ochraně domácích výrobců před subvencovanými dovozy

Původní termín: 30. 11. 1997
Nový konečný termín: 31. 3. 1998,

ad) Návrh dalších opatření ke zlepšení situace na kapitálovém trhu navazujících na schválený návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Původní termín: 5. 1. 1998
Nový kontrolní termín: 31. 3. 1998,


b) ministrem kultury

Návrh věcného záměru zákona o postavení církví a náboženských společností

Původní termín: 31. 12. 1997
Nový kontrolní termín: 30. 6. 1998,


c) ministrem práce a sociálních věcí

Stanovisko k možnosti ratifikace Evropské sociální charty Rady Evropy Českou republikou

Původní termín: 31. 12. 1997
Nový konečný termín: 31. 3. 1998,


d) ministryní spravedlnosti

da) Návrh koncepce společných hmotně právních, procesních a státně organizačních východisek reformy trestního práva a reformy správních řízení a trestání s harmonogramem legislativních aktivit

Původní termín: 31. 12. 1997
Nový konečný termín: 30. 4. 1998,

db) Návrh novely zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Původní termín: 30. 11. 1997
Nový konečný termín: 31. 5. 1998,


e) ministrem vnitra

Návrh na vytvoření nové organizační struktury Policie České republiky v Praze

Původní termín: 31. 12. 1997
Nový kontrolní termín: 30. 11. 1998,


f) ministrem průmyslu a obchodu

Návrh zákona o některých opatřeních při vývozu a dovozu výrobků

Původní termín: 30. 6. 1997
Prodloužený termín: 31. 12. 1997
Nový konečný termín: 30. 9. 1998,


g) ministrem pro místní rozvoj

Návrh novely zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb.

Původní termín: 31. 10. 1997
Prodloužený termín: 20. 1. 1998
Nový konečný termín: 31. 3. 1998,


h) ministrem životního prostředí

ha) Návrh zákona o zřízení Správy chráněných krajinných oblastí
Původní termín: 31. 5. 1997
Prodloužený termín: 30. 11. 1997
Nový konečný termín: 15. 6. 1998,

hb) Návrh zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
Původní termín: 30. 6. 1997
Prodloužený termín: 30. 11. 1997
Nový konečný termín: 15. 6. 1998,

hc) Strategie ochrany přírody a krajiny

Původní termín: 31. 3. 1998
Nový konečný termín: 15. 6. 1998,


2. se zrušením úkolu

a) ministra financí

aa) Návrh věcného záměru zákona o služebním poměru celníků,

ab) Zákonná úprava závazného způsobu provádění platebního styku mezi podnikatelskými subjekty,

ac) Informace o počtu zbytkových státních podniků a postup ukončování jejich činnosti,

ad) Koncepce funkcí státní pokladny České republiky,

ae) Konkrétní návrhy na převedení některých objektů zdravotnických zařízení pro sociální účely, včetně výše výdajů a návrhů jejich finančního krytí,

af) Návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, který by umožňoval vstup do bankovního tajemství ve smyslu věcného záměru zákona o ochraně utajovaných skutečností,


b) ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh věcného záměru školského zákona,


c) ministra kultury

Návrh věcného záměru nového zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,


d) ministra vnitra

da) Návrh nařízení vlády o zavedení jednotného telefonního čísla tísňového volání “112” v České republice,

db) Návrh věcného záměru zákona o působnosti vyšších územně samosprávných celků,

dc) Návrh protidrogové koncepce pro období let 1998 až 2000,

de) Návrh novely zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

df) Návrh novely zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů,


e) ministra průmyslu a obchodu

ea) Pravidelná informace o vývoji v akciové společnosti OKD,
eb) Návrh věcného záměru zákona o hospodaření s energií,


f) ministra pro místní rozvoj

fa) Návrhy územních plánů týkajících se Chráněných krajinných oblastí Novohradské hory a Český ráj,

fb) Regionální rozvojový program pro severozápadní Čechy,


g) ministra dopravy a spojů

Návrh postupných kroků vztažených k předpokládanému termínu vstupu České republiky do Evropské unie,


h) ministra životního prostředí

ha) Návrh věcného záměru horního zákona,

hb) Návrh věcného záměru zákona o ochraně půdy.Provedou:
ministryně spravedlnosti,
ministři financí, kultury,
školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí,
vnitra, průmyslu a obchodu,
pro místní rozvoj, životního prostředí,
dopravy a spojůPředseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.