Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 200

k pozičnímu dokumentu pro oblast Kapitálový trh,
oblast Pojišťovnictví, oblast Penzijní fondy a pro oblast
Boj proti praní špinavých peněz


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í poziční dokument pro oblast Kapitálový trh, oblast Pojišťovnictví, oblast Penzijní fondy a pro oblast Boj proti praní špinavých peněz pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii uvedený v části III předloženého materiálu (dále jen “poziční dokument”);

II. u k l á d á

1. ministru financí ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy

a) upravovat průběžně poziční dokument v závislosti na postupu přípravy jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii,

b) informovat o změnách v pozičním dokumentu místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí,

2. ministryni spravedlnosti a ministru vnitra spolupracovat s ministrem financí na promítnutí legislativy Evropských společenství upravující oblast Kapitálový trh, oblast Pojišťovnictví, oblast Penzijní fondy a oblast Boj proti praní špinavých peněz do právního řádu České republiky;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky spolupracovat s ministrem financí na promítnutí legislativy Evropských společenství upravující oblast Kapitálový trh, oblast Pojišťovnictví, oblast Penzijní fondy a oblast Boj proti praní špinavých peněz do právního řádu České republiky.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.