Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 196

o rozhodnutí o privatizaci 36,73 % akcií akciové společnosti
Spolana Neratovice


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
privatizaci 36,73 % akcií akciové společnosti Spolana Neratovice formou přímého prodeje (PP 115)

Hodnota základního jmění: 4 479 266 tis. Kč
Počet privatizovaných akcií: 1 645 392 kusů
Nominální hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč
Kupní cena jedné akcie: 250,- Kč

1. Nabyvatel: CHEMAPOL GROUP, a.s.,
Kodaňská 46, Praha 10 - Vršovice,
IČO: 00000744

2. Podmínky privatizace:

a) Kupní cena za podíl 36,73 % akcií akciové společnosti Spolana Neratovice bude nabyvatelem uhrazena následovně:

10 % ceny při podpisu kupní smlouvy,
90 % ceny do 120 dnů po podpisu kupní smlouvy.

b) Nabyvatel akcií učiní ostatním akcionářům do 60ti dnů od nabytí akcií z Fondu národního majetku České republiky veřejný návrh smlouvy podle § 183a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Obchodní zákoník”), s vyloučením postupu podle odst. 3 tohoto ustanovení a s vyloučením možnosti veřejný návrh odvolat nebo změnit. Cena za jednu akcii podle § 183a odst. 4 písm. c) obchodního zákoníku bude určena ve výši, za kterou nabyvatel nabýval akcie od Fondu národního majetku České republiky.


Sankce za nesplnění této podmínky:

- oprávnění Fondu národního majetku České republiky odstoupit od smlouvy,

- smluvní pokuta stanovená ve výši odpovídající počtu akcií, které přes zájem minoritních akcionářů nebyly nabyvatelem odkoupeny, násobeného cenou, za kterou nabyvatel nabyl akcie od Fondu národního majetku České republiky.

Ve smlouvě bude rovněž umožněno sledovat plnění této podmínky;

II. u k l á d á ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedeného v bodě I tohoto usnesení.Provede:

ministr financí


Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.