Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 185

k průběžné zprávě o analýze příčin vzniku povodní a fungování systému řízení
protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik
a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í průběžnou zprávu o analýze příčin vzniku povodní a fungování systému řízení protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování obsaženou v části III předloženého materiálu a upravenou podle připomínek vlády;

II. s o u h l a s í s uvolněním finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu na rok 1998 až do výše 100 mil. Kč pro rozpočtovou kapitolu Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany pro zlepšení předpovědní povodňové služby a varovného systému;

III. u k l á d á

1. ministrům životního prostředí a financí zpracovat a vládě do 31. března 1998 předložit návrh specifikace a časového harmonogramu vynakládání finančních prostředků podle bodu II tohoto usnesení,

2. ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády a ministru zemědělství zpracovat a vládě do 30. září 1998 předložit komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997,

3. ministru financí zpracovat a vydat pravidla pro úhradu nákladů na zabezpečovací a záchranné práce,

4. ministru pro místní rozvoj zohledňovat v územních plánech potřebu ochrany přirozených zátopových území,

5. ministrům financí, obrany a vnitra navrhnout právní úpravu poskytování státní podpory při živelných pohromách a navrhnout v ní rozsah a způsob poskytování této podpory,

6. ministrům životního prostřední, vnitra, obrany a dopravy a spojů a místopředsedovi vlády a ministru zemědělství

a) analyzovat nedostatky v systému povodňové ochrany a neprodleně se zabývat jejich odstraňováním,

b) stanovit při přípravě návrhů zákonů o zvládání krizových situací v těchto návrzích povinnosti orgánů působících v krizových situacích a vzít při tom v úvahu potřebné vazby na činnost povodňových orgánů a zpracovat a vydat zásady pro chování obyvatelstva v případech ohrožení povodněmi, v průběhu povodní a bezprostředně po jejich skončení,

7. ministru životního prostředí ve spolupráci s ministryní zdravotnictví a ministry dopravy a spojů a průmyslu a obchodu vypracovat konečné znění průběžné zprávy podle bodu I tohoto usnesení;

IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky průběžnou zprávu podle bodu III/7 tohoto usnesení.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zemědělství,
ministryně zdravotnictví,
ministři životního prostředí,
dopravy a spojů, financí,
pro místní rozvoj, vnitra,
obrany, průmyslu a obchodu
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.