Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 186

k návrhu věcného záměru zákona, kterým se novelizuje zákon
České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě
hospodářských zvířat


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e věcný záměr zákona, kterým se novelizuje zákon České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, s tím, že při zpracování návrhu zákona podle bodu II tohoto usnesení bude využito stanovisko ministra - předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zemědělství zpracovat a předložit vládě návrh nového zákona o šlechtění a plemenitbě.Provede:

místopředseda vlády a
ministr zemědělstvíPředseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.