Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2027/98
V Praze dne 18. března 1998
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 18. března 1998 ve státním zámku Židlochovice

(13. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Analýza příčin vzniku povodní a fungování systému řízení protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování
č.j. 212/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 185


2. Návrh věcného záměru nového zákona o vodách
č.j. 1107/97
----------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1143/97
----------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
č.j. 1099/97
----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) přijala
u s n e s e n í č. 186,


5. Návrh usnesení vlády o schválení územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
č.j. 151/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 187.


6. Návrh Legislativních pravidel vlády
č.j. 192/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 188.


7. Harmonogram transformačních kroků privatizace
č.j. 219/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 189


8. Informace o dokončení privatizace regionálních elektroenergetických a plynárenských distribučních akciových společností pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
č.j. 216/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 190.


9.a) Přijatá a navrhovaná opatření vlády České republiky ke snižování veřejného dluhu obcí
č.j. 220/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 191.


9.b) Pozměňovací návrhy k návrhu zákona poslance Jiřího Hofmana, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 405)
č.j. 234/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


10. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin
č.j. 226/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 192.


11. Změna Rady pro nadace, zřízené usnesením vlády ČR č. 428 ze dne 10. června 1992, na Radu vlády České republiky pro nestátní neziskové organizace, a schválení jejího Statutu
č.j. 195/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky
č.j. 154/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 193.


13. Plán zahraniční rozvojové pomoci na rok 1998
č.j. 208/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 194.


14. Návrh na schválení Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané v Ammánu dne 20. září 1997
č.j. 198/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 195.


15. Rozhodnutí o privatizaci 36,73 % akcií akciové společnosti Spolana Neratovice podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 200/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 196.


16. Posouzení požadavků církevních právnických osob na bezúplatný převod majetku státu podle usnesení vlády ze dne 25. září 1996 č. 498 a usnesení navazujících - nemovitosti uvedené v tabulkách č. 1 a 2 kategorizovaného seznamu požadavku (2. část)
č.j. 203/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 197.


17. Převod vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob
č.j. 1144/97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 198.


18. Souhrnný návrh na uvolnění prostředků z FNM ČR na dotaci hospodaření zbytkových podniků, které je nezbytně nutné v souvislosti s privatizací zachovat
č.j. 201/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 199.


19. Upravený návrh pozičního dokumentu Ministerstva financí pro oblast kapitálového trhu, oblast pojišťovnictví, oblast penzijních fondů a oblast boje proti praní špinavých peněz pro vyjednávání delegace ČR o dohodě o přístupu ČR k Evropské unii
č.j. 228/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 200.


20. Upřesněný poziční dokument k tématickému bloku “Zpracovatelský průmysl a stavebnictví”
č.j. 224/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


21. Návrh na změnu podmínek programu REKONSTRUKCE
č.j. 227/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


22. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
č.j. 233/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 201


23. Ústní informace ministra vnitra o jeho jednání s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
----------------------------------------------------------------------------------------------------


24. Ústní informace místopředsedy vlády a ministra zemědělství o opatřeních orgánů Evropské unie v souvislosti se zavedením celní kvóty na dovoz jablek do České republiky
----------------------------------------------------------------------------------------------------

V l á d a


25. Ústní informace ministra obrany o plánované personální změně ve funkci náčelníka generálního štábu Armády České republiky
----------------------------------------------------------------------------------------------------


* * *Pro informaci:

1. Informace o pracovním setkání předsedy vlády České republiky Josefa Tošovského s předsedou vlády Polské republiky Jerzym Buzkem v příhraničních oblastech České republiky a Polské republiky dne 16. února 1998 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č.j. 209/98

2. Informace o regionálních aspektech aktivit v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (předložil ministr průmyslu a obchodu)
č.j. 222/98

3. Informace o současném stavu česko-slovenských vztahů a výhledu pro nejbližší období (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.
Zapsal: JUDr. Richard Ulman