Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 195

k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a
Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a
vzájemné ochraně investic


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s o u h l a s í s Dohodou mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen “Dohoda”);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby Dohodu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Dohodu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

IV. u k l á d á

1. ministru financí, aby odůvodnil sjednání Dohody v Parlamentu České republiky,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Dohody v platnost podle jejího Článku 12,

3. ministrům financí a průmyslu a obchodu, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečili její provádění.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři financí, průmyslu
a obchodu
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.