Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 201

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb.,
o odpadech


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, s úpravou podle připomínky vlády;

II. u k l á d á ministru životního prostředí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. ministra životního prostředí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.Provedou:

předseda vlády,
ministr životního prostředí
Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.