Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 187

o schválení územního plánu velkého územního celku
okresu Hodonín


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. územní plán velkého územního celku okresu Hodonín,

2. návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín;

II. u k l á d á

1. ministru pro místní rozvoj vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I/2 tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu,

2. přednostovi Okresního úřadu Hodonín

a) seznámit s tímto usnesením vlády starosty obcí v obvodu své působnosti,

b) zajistit v obvodu své působnosti promítnutí územního plánu uvedeného v bodě I tohoto usnesení do územních plánů sídelních útvarů.


Provedou:

předseda vlády,
ministr pro místní rozvoj,
přednosta Okresního úřadu Hodonín


Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.