Dokumenty vlády - 1995-12-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-12-20
     Záznam z jednání
     Usnesení č.747ze dne 20. prosince 1995 č. 747 k návrhu na sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk NATO a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IFOR (Implementation Force)
     Usnesení č.748k návrhu zákona o státním podniku
     Usnesení č.749k návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody
     Usnesení č.750k návrhu zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů
     Usnesení č.751k návrhu zákona o oceňování majetku
     Usnesení č.752k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.
     Usnesení č.753k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.754k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.755k návrhu zákona o civilním letectví
     Usnesení č.756k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
     Usnesení č.757k návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb.
     Usnesení č.758k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
     Usnesení č.759o nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
     Usnesení č.760o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.761o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
     Usnesení č.762 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1981)
     Usnesení č.763 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (tisk č. 1990)
     Usnesení č.764k úhradě nákladů a majetkové újmy související s převzetím pohledávek klientů akciové společnosti AB Banka, Mladá Boleslav, akciovou společností Česká spořitelna
     Usnesení č.765o státní politice podpory malého podnikání v roce 1996
     Usnesení č.766 + Po vyčlenění regionálních drah z dráhy celostátní
     Usnesení č.768 + Po určení odměn za výkon veřejné funkce člena Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky za rok 1995 a o odvolání člena předsednictva Grantové agentury České republiky
     Usnesení č.769k návrhu na částečnou úhradu pohledávek České republiky v Ruské federaci prostřednictvím dodávky letounu TU 154 M
     Usnesení č.770ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. listopadu l995 do 30. listopadu l995
     Usnesení č.771o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spojených arabských emirátech a Kuvajtu ve dnech 6. až 9. ledna 1996
     Usnesení č.772k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky V. Havla v Republice Bosna a Hercegovina ve dnech 22. a 23. prosince 1995
     Usnesení č.773o změně usnesení vlády z 6. října 1993 č. 568, o dalším postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.774o zrušení seznamu subjektů, které neměly být nejméně po dobu pěti let privatizovány
     Usnesení č.775o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 116)
     Usnesení č.776o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.777o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.778o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.779 + Po souhlasu s prodejem nemovitostí spravovaných Fondem dětí a mládeže podle zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
     Usnesení č.780 + Pk návrhu rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1996
     Usnesení č.781 + Pk programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996
     Usnesení č.784o změně usnesení vlády z 28. června 1995 č. 388, k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.785o zvýšení objemu mzdových prostředků ministerstva vnitra v roce 1995