Dokumenty vlády - 1995-11-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-11-01
     Záznam z jednání
     Usnesení č.610k věcnému záměru zákona o kontrole vývozu a dovozu některých druhů zboží a technologií
     Usnesení č.611 + Pk poslaneckému návrhu zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1944)
     Usnesení č.612 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1946)
     Usnesení č.613k věcnému záměru zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)
     Usnesení č.614k návrhu na uvolnění individuální investiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 1995 na stavbu chirurgického pavilonu CH 2 v Ústřední vojenské nemocnici Praha
     Usnesení č.615o změnách ve složení správní rady Českých drah
     Usnesení č.616k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a protokolu, který je její nedílnou součástí
     Usnesení č.617k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru
     Usnesení č.618o změně usnesení vlády z 15. března 1995 č. 154, o poskytnutí přímé materiální pomoci obětem válečného konfliktu na území Republiky Bosna a Hercegovina
     Usnesení č.619o návrhu na udělení vyznamenání vojákům Armády České republiky
     Usnesení č.620o potvrzení změn a doplňků statutu a jednacího řádu Agrární komory České republiky a volebního řádu Agrární komory České republiky
     Usnesení č.621k návrhu na obeslání druhého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
     Usnesení č.622o změně usnesení vlády z 22. září 1993 č. 523, o souhlasu s uzavřením Agreed Minute a Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou
     Usnesení č.623 + Pke způsobu rozdělování návratné finanční výpomoci zdravotnickým zařízením