Dokumenty vlády - 2005-04-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2005-04-06
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.389DOC44kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a některé další zákony
 Usnesení č.390DOC42kBo nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 Usnesení č.391DOC42kBo nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 Usnesení č.392DOC41kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 921)
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.392
 Usnesení č.393DOC41kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 922)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.393
 Usnesení č.394DOC44kBke Zprávě o realizaci pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v roce 2004
 Usnesení č.395DOC45kBk Informaci o realizovaných a připravovaných opatřeních z hlediska Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice
 Usnesení č.396DOC44kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády
 Usnesení č.397DOC42kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2005
 Usnesení č.398DOC42kBk Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2004
 Usnesení č.399DOC42kBo poskytnutí finančního příspěvku do fondu Výcvikové mise Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Irácké republice
 Usnesení č.400DOC43kBke Zprávě o vyhodnocení informací zjištěných systémem včasného varování pro situace náhlého zvýšení počtu migrujících příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky
 Usnesení č.401DOC41kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Švédském království dne 28. dubna 2005
 Usnesení č.402DOC45kBo bezúplatnému převodu majetku ve vlastnictví České republiky
 Usnesení č.403DOC36kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Žofínský prales, Mionší, Kněhyně - Čertův mlýn, Mazák, Boubínský prales, Ranšpurk, Cahnov - Soutok a I. zóny Národního parku Šumava
 Usnesení č.404DOC32kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.405DOC55kBo nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.405
 Usnesení č.406DOC47kBo jmenování členů výboru Státního fondu rozvoje bydlení
 Usnesení č.407DOC44kBk výsledku výběrového řízení na určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a o rozhodnutí o privatizaci této majetkové účasti
 Příloha č.1DOC45kBPříloha č.1 k usnesení č.407
 Usnesení č.408DOC42kBo návrhu na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.409DOC41kBk účasti prezidenta republiky Václava Klause v čele delegace České republiky na pohřbu papeže Jana Pavla II. dne 8. dubna 2005 ve Vatikánu
 Usnesení č.412DOC47kBk návrhu na podpis a ratifikaci Úmluvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k prvnímu a druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství