Dokumenty vlády - 1995-12-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-12-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.713ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995
     Usnesení č.714k návrhu zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů
     Usnesení č.715k návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.716k návrhu zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti
     Usnesení č.717k návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích)
     Usnesení č.718k návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
     Usnesení č.719k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.720k návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.721 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk č. 1978)
     Usnesení č.722o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdravím škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
     Usnesení č.723o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
     Usnesení č.724o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
     Usnesení č.725 + Pk návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996
     Usnesení č.726k zabezpečení prioritního rozvojového projektu národní soběstačnosti ve výrobě krevních derivátů tuzemským výrobcem akciovou společností SEVAC
     Usnesení č.727o poskytnutí finančních prostředků na opravu mauzolea bojovníků padlých v první světové válce umístěného v Jindřichovicích, okres Sokolov
     Usnesení č.728o zajištění účelových prostředků pro účast České republiky na pracích v rámci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN)
     Usnesení č.729k průběhu výstavby ropovodu MERO IKL z Vohburgu na Dunaji do Kralup nad Vltavou - Litvínova
     Usnesení č.730o zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky v roce 1996
     Usnesení č.731o prodloužení poskytování dočasného útočiště některým občanům na území České republiky do 30. června 1996
     Usnesení č.732k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie
     Usnesení č.733o souhlasu s účastí předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce Evropské rady s představiteli zemí, jež uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení, která se koná dne 16. prosince 1995 v Madridu
     Usnesení č.734k návrhu na sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
     Usnesení č.735k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě
     Usnesení č.736k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Maďarské republiky a vládou Československé socialistické republiky o zřízení podniku HALDEX Ostrava
     Usnesení č.737o jmenování přednostky Okresního úřadu České Budějovice
     Usnesení č.738k privatizaci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Chemická úpravna Mydlovary
     Usnesení č.739o dalším postupu při privatizaci výstupní jednotky Státního plemenářského podniku Praha, odštěpného závodu hřebčín Netolice, podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.740 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 115)
     Usnesení č.741k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, při potlačování nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovaného zločinu
     Usnesení č.742k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
     Usnesení č.743o pomoci České republiky při poválečné hospodářské obnově Bosny a Hercegoviny
     Usnesení č.744 + Po uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.745k návrhu na realizaci směnné smlouvy na výměnu deseti letounů Mig-29 s příslušenstvím za 11 vrtulníků typu PZL SOKOL
     Usnesení č.746o návrhu na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky