Dokumenty vlády - 1995-12-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-12-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.692o nařízení vlády o minimální mzdě
     Usnesení č.693 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (tisk č. 1973)
     Usnesení č.694 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1968)
     Usnesení č.695o aktualizaci usnesení vlády z 10. listopadu 1993 č. 631 a z 21. září 1994 č. 513, o rozvoji dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v České republice do roku 2005
     Usnesení č.696k finančnímu zajištění likvidace škod vzniklých povodněmi v červnu 1995
     Usnesení č.697k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
     Usnesení č.698k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky
     Usnesení č.699k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika
     Usnesení č.700k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
     Usnesení č.701k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.702k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky V. Havla v Rakouské republice
     Usnesení č.703o udělení výjimky podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.704o udělení výjimky podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.705o udělení výjimky podle § 45 odst.1 a 2 zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.706 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 114)
     Usnesení č.707k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve veterinární oblasti
     Usnesení č.708k návrhu na přímý prodej akcií akciové společnosti PRISKO státnímu peněžnímu ústavu Konsolidační banka Praha
     Usnesení č.709o návrhu na vyslovení souhlasu s tranzitem vojsk NATO a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IFOR (Implementation Force) a jmenování zmocněnce vlády k zabezpečení železničních přeprav týkajících se tohoto tranzitu
     Usnesení č.710o souhlasu s tranzitem vojenské techniky a doprovodného personálu vojsk Spojených států amerických, které se účastní v rámci jednotek NATO operací na území bývalé Jugoslávie přes území České republiky
     Usnesení č.711o změně usnesení vlády z 13. září 1995 č. 523, k návrhu na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
     Usnesení č.712k návrhu na pověření funkcí vedoucího zastupitelského úřaduv diplomatické hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky u prezidenta Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a u prezidenta Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (Republika Makedonie), se sídlem v Bělehradě