Dokumenty vlády - 1995-11-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-11-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.657k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
     Usnesení č.658k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.659 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tisk č. 1956)
     Usnesení č.660 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (tisk č. 1961)
     Usnesení č.661 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1964)
     Usnesení č.662k imisnímu monitoringu ovzduší v České republice
     Usnesení č.663o návrhu vlády na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.664ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. října l995 do 31. října l995
     Usnesení č.665k návrhu na sjednání Dohody o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.666k návrhu prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
     Usnesení č.667o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.668k účasti předsedy vlády na pohřbu předsedy vlády Státu Izrael
     Usnesení č.669k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Litevské republiky Adolfase Šleževičiuse v České republice
     Usnesení č.670o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.671o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.672 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 112)
     Usnesení č.673k návrhům zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
     Usnesení č.674k návrhu na uskutečnění návštěvy prezidenta republiky V. Havla v Japonsku