Dokumenty vlády - 1995-11-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-11-15
     Záznam z jednání
     Usnesení č.640k návrhu zákona o vysokém školství
     Usnesení č.641o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
     Usnesení č.642o nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
     Usnesení č.643o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
     Usnesení č.644 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1951)
     Usnesení č.645k uvolnění finančních prostředků z výnosů úhrady za vydobyté vyhrazené nerosty převáděné podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, do státního rozpočtu
     Usnesení č.646k návrhu na sjednání a ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
     Usnesení č.647 + Po realizaci závěrů XXI. Kongresu Světové poštovní unie
     Usnesení č.648o souhlasu s bezúplatným převodem vlastnictví majetku státu na Československou obec legionářskou
     Usnesení č.649o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.650 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 111)
     Usnesení č.651k návrhu na přístup České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
     Usnesení č.652o nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
     Usnesení č.653k pracovní návštěvě místopředsedy vlády Ruské federace J. Jarova v Praze, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. listopadu 1995
     Usnesení č.654k návrhu na poskytnutí mimořádné pomoci vlády na nezbytnou rekonstrukci kulturní památky Arcibiskupský palác v Praze
     Usnesení č.655o změně usnesení vlády z 1. listopadu 1995 č. 617, k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru
     Usnesení č.656o změně usnesení vlády z 8. listopadu 1995 č. 624, k věcnému záměru zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník