Dokumenty vlády - 1995-10-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-10-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.593k věcnému záměru návrhu zákona o odpadech
     Usnesení č.594 + Pk záměru převést některé správní činnosti z útvarů Policie České republiky na okresní úřady
     Usnesení č.595 + Po katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům
     Usnesení č.596k návrhu na uspořádání výročních zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v roce 2000 v Praze
     Usnesení č.597ke zprávě o nakládání s vyhořelým jaderným palivem v České republice
     Usnesení č.598o opatření k řešení dopravní situace Frýdlantska jako jednoho z předpokladů pro řešení nezaměstnanosti
     Usnesení č.599ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění
     Usnesení č.600o jmenování přednostů Okresních úřadů Jičín a Benešov
     Usnesení č.601o rozhodnutí o privatizaci 50,92 % akcií akciové společnosti Třinecké železárny Třinec
     Usnesení č.602 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějích předpisů (materiál č. 109)
     Usnesení č.603k převodu práva hospodaření k objektu státního podniku Početnická a organizační služba Praha do práva hospodaření ministerstva financí a o dalších opatřeních
     Usnesení č.604k návštěvě prezidenta republiky V. Havla v Drážďanech dne 30. října 1995 na pozvání prezidenta Spolkové republiky Německo R. Herzoga
     Usnesení č.605k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
     Usnesení č.606o jmenování vládního zmocněnce pro zastupování České republiky v řízení před Evropskou komisí a Evropským soudem pro lidská práva
     Usnesení č.607o změně usnesení vlády z 27. září 1995 č. 553
     Usnesení č.608o změně usnesení vlády z 30. srpna 1995 č. 484
     Usnesení č.609o pověření předsedy vlády požádat prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o provedení kontroly