Dokumenty vlády - 1995-10-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-10-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.582k návrhu zákona o periodickém tisku, změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.583o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví státu a bytových družstev a jsou zastavěny obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev
     Usnesení č.584k výstavbě administrativní a provozní budovy pro orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí v hlavním městě Praze
     Usnesení č.585o změnách ve složení správní rady Českých drah
     Usnesení č.586o privatizaci státní organizace České dráhy, o.z. Železniční zdravotnictví, Železniční nemocnice Praha, pracoviště Myslíkova 20 (materiál č. 106)
     Usnesení č.587 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 108)
     Usnesení č.588o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.589k návrhu na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105, 108, 132 a 171
     Usnesení č.590o průběhu a výsledcích 1. zasedání Konference stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
     Usnesení č.591o výjimce z usnesení vlády ze dne 6. ledna 1993 č. 12, k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic před jejím podpisem
     Usnesení č.592o změně usnesení vlády ze dne 17. května 1995 č. 288, o úpravě postupu při přípravě návrhů zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny