Dokumenty vlády - 1995-10-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-10-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č.555k věcnému záměru návrhu zákona o povinných zásobách ropy a ropných produktů, jejich použití, o řešení stavů nouze vzniklých z nedostatku ropy a ropných produktů a o doplnění některých dalších zákonů
     Usnesení č.556k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňují zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.557k návrhu statutu Úřadu pro zahraniční styky a informace
     Usnesení č.558o doplnění koncepce útlumu uhelného hornictví v České republice
     Usnesení č.559 + Pke způsobu rozdělování návratné finanční výpomoci zdravotnickým zařízením
     Usnesení č.560k poskytnutí příspěvku na studii Rady Evropy "Lidská důstojnost a vyloučení chudoby"
     Usnesení č.561o souhlasu s účastí předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí členských zemí Středoevropské iniciativy
     Usnesení č.562o obeslání XI. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu
     Usnesení č.563 + Po obeslání XXVIII. konference Organizace spojených národů pro výživu (FAO) a ministerského setkání k otázkám světové potravinové bezpečnosti
     Usnesení č.564k doplnění přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
     Usnesení č.565o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.566o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.567 + Po stanovisku vlády ke stížnostem proti České republice u Evropské komise pro lidská práva ve Štrasburku