Dokumenty vlády - 1995-09-27

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-09-27
     Záznam z jednání
     Usnesení č.541ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1995
     Usnesení č.542k návrhu věcného záměru zákona o technických požadavcích na výrobky
     Usnesení č.543 + Pk poslaneckému návrhu zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny (tisk č. 1904)
     Usnesení č.544k finančnímu zabezpečení přípravy žáků učňovských zařízenív působnosti ministerstva hospodářství, ministerstva zemědělství a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1995
     Usnesení č.546 + Pk návrhu na obeslání 20. zasedání Generální konference pro váhy a míry
     Usnesení č.547ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. července l995 do 31. srpna l995
     Usnesení č.548ke zřízení jednotky Hasičského záchranného sboru okresu Sokolov v Chemických závodech a.s. Sokolov
     Usnesení č.549o souhlasu s prodejem nedokončené stavby věznice v Říčanech u Prahy
     Usnesení č.550o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.551 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 105)
     Usnesení č.552k návrhu variant povinnosti předkládání peněžní částky ve výši nezbytných nákladů na pobyt cizince na území České republiky a jeho vycestování
     Usnesení č.553k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.554o poskytnutí státních záruk za úvěr na zajištění projektu L-159 v akciové společnosti AERO Vodochody