Dokumenty vlády - 1995-09-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-09-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.513k návrhu zásad zákona o hnojivech a hnojení
     Usnesení č.514k návrhu zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a o změnách některých souvisejících právních předpisů
     Usnesení č.515o nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994
     Usnesení č.516o schválení 2. doplňku územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace
     Usnesení č.517 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (tisk č. 1900)
     Usnesení č.518 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1894)
     Usnesení č.519 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1895)
     Usnesení č.520 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon Českénárodní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1897)
     Usnesení č.521 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (tisk č. 1896)
     Usnesení č.522k definitivnímu řešení obchodního případu Iranshahr
     Usnesení č.523k návrhu na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
     Usnesení č.524kterým se mění text bodu III usnesení vlády z 9. listopadu 1994 č. 633, k návrhu na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu -Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) - a k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
     Usnesení č.525k návrhu na sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
     Usnesení č.526 + Po obeslání 5. Evropské regionální konference Mezinárodní organizace práce
     Usnesení č.527 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 103)
     Usnesení č.528o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.529k návrhu na odvolání přednostky Okresního úřadu České Budějovice