Dokumenty vlády - 1995-08-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-08-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.427ke Zprávě o stavu českého zemědělství 1995
     Usnesení č.428ke Zprávě o stavu lesního hospodářství České republiky 1995
     Usnesení č.429k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
     Usnesení č.430o nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
     Usnesení č.431o nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů
     Usnesení č.432o zabezpečení prioritního rozvojového projektu a financování modernizace II. tranzitního železničního koridoru Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s odbočnou větví Česká Třebová - Přerov
     Usnesení č.433 + Po změně usnesení vlády z 18. května 1994 č. 266, o použití prostředků Fondu národního majetku České republiky k plnění závazků podniků zemědělské prvovýroby určených k privatizaci
     Usnesení č.434ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. června l995 do 30. června l995
     Usnesení č.435 + Pk návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
     Usnesení č.436k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.437o základních přístupech České republiky ke sjednávání dohod o volném obchodu
     Usnesení č.438k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky
     Usnesení č.439k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.440k účasti prezidenta republiky V. Havla na slavnostním zasedání Valného shromáždění u příležitosti 50. výročí založení Organizace spojených národů, které se uskuteční ve dnech 22. až 24. října 1995 v New Yorku
     Usnesení č.441o odvolání přednosty Okresního úřadu Benešov
     Usnesení č.442o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.443o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.444 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 99)
     Usnesení č.445o změně usnesení vlády ze 14. září 1994 č. 508, k návrhu na sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
     Usnesení č.446o souhlasu s uskutečněním pracovního setkání předsedy vlády s předsedou vlády Polské republiky J. Oleksym dne 17. srpna 1995 v Šilhéřovicích