Dokumenty vlády - 1995-07-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-07-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.402k návrhu zásad zákona o pozemních komunikacích
     Usnesení č.403k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.404k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.405o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.406 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky (tisk č. 1851)
     Usnesení č.407 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tisk č. 1864)
     Usnesení č.408 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (tisk č. 1865)
     Usnesení č.409 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1853)
     Usnesení č.410 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk č. 1866)
     Usnesení č.411 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. (tisk č. 1852)
     Usnesení č.412 + Po plánu práce vlády na 2. pololetí l995 a výhledu na 1. pololetí l996
     Usnesení č.415 + Po vydání Slibu odškodnění pro zahraniční dodavatele komponent a služeb pro jaderná zařízení v České republice
     Usnesení č.416 + Po uvolnění finančních prostředků na pomoc při zajištění hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky pro osoby českého původu (krajany) žijící ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích
     Usnesení č.417k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
     Usnesení č.418ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996
     Usnesení č.419ke Statutu Hospodářské komory České republiky, Jednacímu řádu Hospodářské komory České republiky a Příspěvkovému řádu Hospodářské komory České republiky
     Usnesení č.420o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.421 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 98)
     Usnesení č.422 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona o referendu (tisk č. 1874)
     Usnesení č.423o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.
     Usnesení č.424o jmenování člena správní rady Českých drah
     Usnesení č.425o poskytnutí finančních prostředků na uspokojení požadavků Daewoo Corporation/Daewoo Heavy Industries Ltd. v souvislosti s dodáním lodi Tatry akciové společnosti Česká námořní plavba
     Usnesení č.426o změně usnesení vlády z 28. června 1995 č. 385, o schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci