Dokumenty vlády - 1995-06-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-06-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.373k návrhu zásad zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon)
     Usnesení č.374k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.375 + Pk poslaneckému návrhu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců (tisk č. 1820)
     Usnesení č.376 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona o veřejném ochránci práv (tisk č. 1789)
     Usnesení č.377 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1782)
     Usnesení č.378 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1821)
     Usnesení č.379 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (tisk č. 1783)
     Usnesení č.380k vyhodnocení výběrového řízení na strategického partnera pro akciovou společnost SPT TELECOM
     Usnesení č.381 + Pk pozměňovacím návrhům poslance O. Fejfara k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1206)
     Usnesení č.382k návrhu na sjednání Smluv o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou a Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za úvěry pro projekt modernizace tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
     Usnesení č.383k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.384ke kandidatuře České republiky na organizaci Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2003
     Usnesení č.385 + Po schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci
     Usnesení č.386 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 96)
     Usnesení č.387k návrhu na poskytnutí dobrovolného příspěvku na financování mezinárodní konference k problematice odminování, která se bude konat ve dnech 5. až 7. července 1995 v Ženevě, a jejímu obeslání a k návrhu na poskytnutí příspěvku do dobrovolného fondu na pomoc při odminování
     Usnesení č.388k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Malajsie
     Usnesení č.389k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Malajsie
     Usnesení č.390o jmenování členů správní rady Českých drah a k informaci o dohodách ministra dopravy s představiteli odborových svazů na železnici
     Usnesení č.391o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
     Usnesení č.392o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády v Bádensku-Virtembersku ve dnech 7. až 9. července 1995
     Usnesení č.393o souhlasu s účastí delegace České republiky na inauguraci prezidenta Argentinské republiky dne 8. července 1995 v Buenos Aires