Dokumenty vlády - 1995-06-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-06-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.332k návrhu na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení
     Usnesení č.333k návrhu zásad zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 5O/l976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/l99l Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. l4O/l96l Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.334 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. l/l993 Sb., Ústava České republiky (tisk č. l7O5)
     Usnesení č.335 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2OO/l99O Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. l742)
     Usnesení č.336o doplňování zdrojů České inkasní, s.r.o., k úhradě jejích závazků v rámci II. fáze transformace Československé obchodní banky, a.s.
     Usnesení č.337k informaci o nové koncepci Rady pro sociální dialog České republiky
     Usnesení č.338k návrhu na dlouhodobé koncepční posuny výkonu státní správy k občanům a krátkodobá řešení potřeb přiblížení výkonu státní správy občanům zejména v místech, která předložila žádost o vytvoření okresu
     Usnesení č.339k informaci o působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
     Usnesení č.340 + Pk roční účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky k 3l. prosinci l994 a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok l994
     Usnesení č.341k informaci o činnosti meziresortní komise pro řešení některých problémů v příhraničních oblastech na československých státních hranicích
     Usnesení č.342o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Portugalské republice ve dnech 2. až 4. července l995
     Usnesení č.343k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy španělského krále Juana Carlose I. v České republice ve dnech l2. až l4. července l995
     Usnesení č.344o změně rozhodnutí o privatizaci vydaných podle § lO odst. l zákona č. 92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.345o rozhodnutí o privatizaci podle § lO, odst. l zákona č. 92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 94)
     Usnesení č.346k návrhu na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, doplněné Dodatkem č. l, Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem l993, a Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
     Usnesení č.347o změně usnesení vlády ze l4. prosince l994 č. 7O2, k návrhu zákona o státní sociální podpoře