Dokumenty vlády - 1995-05-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-05-24
     Záznam z jednání
     Usnesení č.295 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1678)
     Usnesení č.296k návrhu zásad zákona o antidumpingu
     Usnesení č.297k návrhu zákona o neziskových právnických osobách, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.298k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
     Usnesení č.299o nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace
     Usnesení č.300k situační zprávě o výstavbě ropovodu z Ingolstadtu do Kralup nad Vltavou a k návrhu na změnu způsobu jejího financování
     Usnesení č.301k pracovní situaci v České správě sociálního zabezpečení
     Usnesení č.302k návrhu na podpis a ratifikaci Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
     Usnesení č.303k návrhu na sjednání Dohody o dluhové službě a splácení mezi Evropským hospodářským společenstvím, nyní Evropským společenstvím, jako věřitelem a Českou republikou jako dlužníkem a Českou národní bankou jako agentem dlužníka a Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
     Usnesení č.304k návrhu na sjednání a ratifikaci smluv mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu a o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E 49
     Usnesení č.305k návrhu na sjednání a ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
     Usnesení č.306o zřízení silničních hraničních celních přechodů nebo rozšíření jejich provozu s Polskou republikou, zahájení výstavby hraničních objektů včetně souvisejících spojení a komunikací a o zřízení celních letišť s mezinárodním provozem
     Usnesení č.307k návrhu na sjednání Memoranda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o liberalizaci vzájemných obchodních vztahů
     Usnesení č.308o jmenování přednosty Okresního úřadu Cheb
     Usnesení č.309o zrušení části usnesení Okresního shromáždění okresu Brno - venkov z 27. března 1995
     Usnesení č.310o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.311 + Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.312o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 92)
     Usnesení č.313k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.314k tezím referátu o stavu místní a regionální demokracie v České republice, který bude přednesen zástupcem vlády na 2. zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy (CPLRE) ve Štrasburku
     Usnesení č.315o změně usnesení vlády z 15. března 1995 č. 154, o poskytnutí přímé materiální pomoci obětem válečného konfliktu na území Republiky Bosna a Hercegovina