Dokumenty vlády - 1995-04-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-04-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.198k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
     Usnesení č.199k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
     Usnesení č.200o nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
     Usnesení č.201ke zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečnostní jaderných zařízení v roce 1994
     Usnesení č.202k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění o plnění programu Modernizace hraničních přechodů - Phare 1993 - projekt Folmava
     Usnesení č.203k návrhu na uzavření Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ustavení česko-německé mezivládní komise pro rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo včetně jejích spolkových zemí, zejména v příhraničních oblastech
     Usnesení č.204k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.205k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti
     Usnesení č.206o vyslání delegace České republiky na čtvrté výroční zasedání Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj, které se bude konat 10. a 11. dubna 1995 v Londýně
     Usnesení č.207o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.208o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 85)
     Usnesení č.209k vypravování vládních pohřbů