Dokumenty vlády - 1995-03-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-03-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.169k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.170k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.171k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.172k návrhu zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci
     Usnesení č.173k návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech)
     Usnesení č.174k návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.175ke koncepci oslav 50. výročí ukončení druhé světové války
     Usnesení č.176k dalšímu postupu financování výstavby nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha - Ruzyně
     Usnesení č.177k informaci o postupu výstavby jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.178o změně usnesení vlády z 6. října 1993 č. 568, o dalším postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění usnesení vlády z 13. července 1994 č. 393, o změně a doplnění Zásad dalšího postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb.
     Usnesení č.179o privatizaci části majetku Okresního bytového podniku Jablonec nad Nisou - teplárny Brandl s primerními rozvody
     Usnesení č.180o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83)
     Usnesení č.181o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.182o jmenování člena Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
     Usnesení č.183o změně usnesení vlády z 3. srpna 1994 č. 425, k návrhu napřístup ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy a k Protokolu č. 1 ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy a o souhlasu s podpisem a ratifikací dodatkových Protokolů č. 2, 4 a 5 ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
     Usnesení č.184o změně usnesení vlády ze 4. ledna 1995 č. 8, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci