Dokumenty vlády - 1995-02-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-02-01
     Záznam z jednání
     Usnesení č.54k návrhu zásad zákona o vysokém školství
     Usnesení č.55k návrhu zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995
     Usnesení č.56k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
     Usnesení č.57k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
     Usnesení č.58 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1433)
     Usnesení č.59o nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
     Usnesení č.60 + Po plánu práce vlády na 1. pololetí l995 a výhledu na 2. pololetí l995
     Usnesení č.61ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. prosince l994 do 31. prosince l994
     Usnesení č.62o vyrovnání rozdílu mezi regulovanou cenou a tržní cenou uhlí a o poskytnutí ekologické dotace pro akciovou společnost Ostravsko-karvinské doly Ostrava
     Usnesení č.63k informaci o využití majetku bývalé Komunistické strany Československa v působnosti ministerstva hospodářství
     Usnesení č.64k návrhu na vydání souhlasu vlády ke spolupráci Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci
     Usnesení č.65k návrhu na přistoupení České republiky k Dílčí dohodě Rady Evropy o zřízení Evropského střediska pro cizí jazyky ve Štýrském Hradci
     Usnesení č.66o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.67o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.68o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.69o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 75)
     Usnesení č.70o odvolání a jmenování členů Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství