Dokumenty vlády - 1995-01-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-01-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.18k návrhu zásad zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče
     Usnesení č.19 + Pk poslaneckému návrhu zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu (tisk č. 1386)
     Usnesení č.20k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
     Usnesení č.21k návrhu zákona o ochraně ozónové vrstvy Země
     Usnesení č.22o nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997
     Usnesení č.23k systému hrazení nákladů spojených s provozem a údržbou dopravní infrastruktury a s jejím rozvoje v jednotlivých druzích dopravy (silniční, železniční a vodní) v návaznosti na plnění závazků České republiky vyplývajících ze smlouvy o přidružení k Evropské unii
     Usnesení č.24 + Po poskytnutí finančních prostředků na tisk příslušníků národnostních menšin v České republice na rok 1995
     Usnesení č.25 + Po poskytnutí pomoci českým krajanům v Rumunsku
     Usnesení č.26 + Po složení meziresortní komise pro řešení některých problémů v příhraničních oblastech na československých státních hranicích
     Usnesení č.27k návrhu na přístup České republiky k Evropské úmluvě k diváckémunásilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech
     Usnesení č.28o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.29o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.30o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72)
     Usnesení č.31o jmenování přednosty Okresního úřadu Blansko
     Usnesení č.32k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úvniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.33k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku