Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-07-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. července 2007 č. 818

k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 - 2013
V l á d a

I. schvaluje postup při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 - 2013 obsažený v části III materiálu č.j. 1072/07;

II. ukládá

1. vedoucím ústředních orgánů státní správy, v jejichž působnosti je vykonávána funkce řídícího orgánu operačního programu, každoročně předávat 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj a ministru financí zprávu o zajištění administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačních a auditních struktur pro využívaní prostředků z rozpočtu Evropské unie; tuto zprávu poprvé předat do 15. září 2007 a dále vždy do 30. dubna každého dalšího roku,

2. vedoucím ústředních orgánů státní správy, v jejichž působnosti jsou zajišťovány činnosti řídících orgánů, zprostředkujících orgánů, platebního a certifikačního orgánu a auditního orgánu

a) zajistit zařazení zaměstnanců zapojených do systému využívání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti do platových tříd podle přílohy části III materiálu č.j. 1072/07 do 28. září 2007,

b) zohlednit text části III materiálu č.j. 1072/07 při přípravě nastavení implementačních struktur jednotlivých operačních programů v programovém období 2007 - 2013,

c) při uzavírání pracovního poměru na dobu určitou delší než dvou let se zaměstnanci veřejné správy, zapojených do systému využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, postupovat podle § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry financí a vnitra vytvořit systém vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, zapojených do systému využívání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a předložit jej vládě ke schválení do 30. září 2007,

4. ministru financí upravit jednotný postup při financování míst, spolufinancovaných ze zdrojů technické pomoci nad rámec schválené systemizace na příslušné rozpočtové období při předložení návrhu státního rozpočtu v kapitolním členění,

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj koordinovat postup s předsedy regionálních rad a primátorem hlavního města Prahy za jimi řízené operační programy;

III. zrušuje bod III/2 usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 809;

IV. doporučuje

1. předsedům regionálních rad a primátorovi hlavního města Prahy

a) zohlednit text části III materiálu č.j. 1072/07 při přípravě nastavení implementačních struktur jednotlivých operačních programů v programovém období 2007 - 2013,

b) každoročně ověřovat zajištění personální kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačních struktur pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a výsledky předávat 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj a ministru financí; tuto zprávu poprvé předat do 31. července 2007 a dále vždy do 30. dubna každého dalšího roku,
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY2. ředitelům úřadů regionálních rad a primátorovi hlavního města Prahy při uzavírání pracovního poměru na dobu určitou delší než dvou let se zaměstnanci veřejné správy, zapojených do systému využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, postupovat podle § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr pro místní rozvoj,
ministři financí, vnitra,
vedoucí ústředních orgánu státní správy


Na vědomí:

guvernér České národní banky,
předseda Českého statistického úřadu,
předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže,
hejtmani,
předsedové regionálních rad,
ředitelé úřadů regionálních rad,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.
Text usnesení (soubor MS Word):
uv070718.0818.doc

Přílohy: