Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-24

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 24. ledna 2007 č. 63

o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
Vláda

I. schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Zásady“);

II. mění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 22, o Zásadách pro posky-tování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, tak, že se

1. zrušuje bod I uvedeného usnesení,

2. dosavadní bod II uvedeného usnesení označuje jako bod I, dosavadní bod III označuje jako bod II a dosavadní bod IV označuje jako bod III;

III. stanoví pro rok 2007

1. příspěvek obcím za ubytovaného cizince a pobytový den podle bodu II/1 Zásad ve výši 8,- Kč za osobu a pobytový den,

2. příspěvek obcím za ubytovaného cizince a pobytový den podle bodu II/2 Zásad ve výši 0,10 Kč za osobu a pobytový den;

IV. ukládá ministru vnitra a informatiky zajistit

1. poskytování příspěvku obcím podle Zásad, a to ve výši stanovené v bodě III tohoto usnesení,

2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.Provede:

ministr vnitra a informatiky
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070124.063.doc

Přílohy:
w070124a.063.doc