Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-04

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 4. října 2006 č. 1116

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Argentinské republiky o leteckých službách
V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách, podle návrhu obsaženého v části III a IV materiálu č.j. 1463/06 (dále jen „Dohoda“),

2. s tím, že Dohoda nebude vládě po podpisu znovu předkládána;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil ministra dopravy a jako alternáta Ing. Jaromíra Štolce, ředitele odboru civilního letectví Ministerstva dopravy, k podpisu Dohody s výhradou rati-fikace,

2. Dohodu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Dohodu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací;

IV. u k l á d á

1. ministru dopravy, aby odůvodnil sjednání Dohody v Parlamentu České republiky,

2. ministru zahraničních věcí provést na návrh ministra dopravy příslušná opatření spojená se vstupem Dohody v platnost,

3. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům dopravy, financí, průmyslu a obchodu a vnitra a informatiky, aby zabezpečili provádění Dohody po jejím vstupu v platnost.Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři dopravy, zahraničních věcí,
financí, průmyslu a obchodu,
vnitra a informatiky

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061004.1116.doc

Přílohy: