Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-02-01

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 1. února 2006 č. 107

o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324,
ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách
postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace
V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, ve znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852, tak, že zrušuje bod II a III uvedeného usnesení;

II. s c h v a l u j e

1. Zásady postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. Statut Vládní dislokační komise, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. Statut Regionální dislokační komise, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;

III. z m o c ň u j e

1. předsedu Vládní dislokační komise udělovat souhlas podle článku 4 odst. 3 písm. f) a g) Statutu Vládní dislokační komise,

2. předsedy Regionálních dislokačních komisí udělovat souhlas podle článku 4 odst. 1 písm. e) Statutu Regionální dislokační komise;

IV. u k l á d á

1. ministryni informatiky jmenovat do 28. února 2006 zástupce Ministerstva informatiky ve Vládní dislokační komisi,

2. generálnímu řediteli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

a) jmenovat do 28. února 2006 zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vládní dislokační komisi,

b) zabezpečit do 31. května 2006 ve spolupráci s předsedou Vládní dislokační komise zřízení Regionálních dislokačních komisí,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, jejichž resorty jsou dislokovány v teritoriální působnosti Regionálních dislokačních komisí, jmenovat jednoho zástupce resortu do Regionálních dislokačních komisí, a to výběrem zpravidla z vedoucích organizačních složek působících v obvodu příslušného územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaslat jmenovací dekrety do 31. března 2006 generálnímu řediteli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

4. předsedovi Vládní dislokační komise zpracovat ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a vládě do 31. prosince 2006 předložit souhrnnou zprávu o aktuálním stavu dislokací organizačních složek státu a státních organizací, s výjimkou Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, České konsolidační agentury a státních podniků,

5. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy spolupracovat s předsedou Vládní dislokační komise a generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při realizaci úkolů podle bodu IV/2b a IV/4 tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
předseda Vládní dislokační komise

Na vědomí:

hejtmaniPředseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060201.0107.doc

Přílohy:
w060201a.0107.docw060201b.0107.docw060201c.0107.doc