Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-07-20

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 20. července 2005 č. 965

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a
vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podle návrhu obsaženého v části III materiálu č.j. 1140/05 (dále jen „Smlouva”);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil 1. místopředsedu vlády a ministra financí a jako alternáta mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Kyrgyzské republice k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace,

2. Smlouvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Smlouvu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací;

IV. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí, aby

a) odůvodnil sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky,

b) zabezpečil provádění Smlouvy po jejím vstupu v platnost,2. ministru zahraničních věcí provést na návrh 1. místopředsedy vlády a ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost podle jejího článku 26.Provedou:

předseda vlády
1. místopředseda vlády a
ministr financí,
ministr zahraničních věcíPředseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv050720.0965.doc

Přílohy: