Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-06-15

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 15. června 2005 č. 746

o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a
o odvolání a jmenování nových členů této rady
V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny, ve znění usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1073, tak, že se mění příloha uvedeného usnesení - Statut Rady vlády pro národnostní menšiny, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. o d v o l á v á ke dni 15. června 2005 z funkce člena Rady vlády pro národnostní menšiny

1. Ing. Ludmilu M ü l l e r o v o u ,

2. Mgr. Josefa K o ř e n k a ,

3. JUDr. Pavla Z á ř e c k é h o ,

4. Pavlínu K o s t k o v o u ,

5. PhDr. Janu H o r v á t h o v o u ;

III. j m e n u j e s účinností od 16. června 2005 členem Rady vlády pro národnostní menšiny

1. Mgr. Petra K o u t n é h o , náměstka ministra kultury,

2. MUDr. Mariána H o š k a , náměstka ministra práce a sociálních věcí,

3. JUDr. Václava H e n y c h a , náměstka ministra vnitra,

4. Mgr. Lindu V á v r o v o u , pracovnici politického odboru Kanceláře prezidenta republiky,

5. MUDr. A. Ivana B e l k o v a , zástupce bulharské menšiny;
IV. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti

1. realizovat organizační a personální opatření vyplývající z bodu I tohoto usnesení,

2. zveřejnit úplné znění Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny na internetových stránkách této rady.Provede:

místopředseda vlády
a ministr spravedlnosti
a předseda Rady vlády pro národnostní
menšiny

Na vědomí:

hejtmani,
primátoři statutárních městPředseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv050615.0746.doc

Přílohy:
w050615a.0746.doc